Araştırma Ana Sayfa Araştırma Merkezleri UYGAR Merkezleri Komisyonu UYGAR Merkezleri Kurulması ve Çalışma Esasları

UYGAR MERKEZLERİ KURULMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI

BÖLÜM 1
Kapsam

Uygulama ve araştırma (UYGAR) merkezleri, Üniversitenin mevcut yapısı içinde yapılamayacak faaliyetlerde bulunmak üzere kurulurlar. UYGAR merkezleri, Rektörlüğe, Fakültelere, Enstitülere veya Yüksekokullara bağlı olurlar. (Buradan itibaren,  Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokullar birim olarak nitelendirileceklerdir)

  1. Rektörlüğe bağlı merkezler, merkez kurma teklifi, Senato tarafından onaylandıktan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilerek Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra faaliyetlerine başlar. Diğer birimlere bağlı merkezler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
  2. Bazı UYGAR merkezleri salt araştırma yapmak veya salt uygulama yapmak amacı ile de kurulabilir. İlgili yasa bu tür birimler arasında bir ayırım yapmamış ve hepsini UYGAR merkezleri olarak nitelendirmiştir. Dolayısı ile merkezler kuruluş sürecinde böyle nitelendirilmek durumunda iseler de, kurulduktan sonraki faaliyetlerinde bir merkez kendisini Araştırma Merkezi veya Uygulama Merkezi olarak da tanıtabilir.
  3. Üniversite içi hizmet amacı ile de Merkez kurulabilir. Bunlar UYGAR merkezleri kapsamına dahil değildir ve sadece Merkez diye nitelendirilir. (Bilgi İşlem Merkezi gibi)
  4. Bu belge, a. Maddesinde ifade edilen tüm Merkezleri kapsamaktadır. (KOSGEB, BÜREM, BÜYEM, Deprem Merkezleri hariç)

 

BÖLÜM 2
Başvuru Değerlendirme Süreci

UYGAR merkez önerileri, Senato tarafından kurulmuş olan UYGAR Merkezleri Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonu (Buradan itibaren, Komisyon olarak nitelendirilecektir) tarafından değerlendirilir. UYGAR Merkezleri, dört yıllık bir süre için Komisyon raporu esas alınarak Senato tarafından kurulur. UYGAR merkezleri için başvuru ilgili birim veya birimlerin de görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe yapılır. Başvuru aşağıdaki hususları ve kurucu üyelerin uygun göreceği diğer hususları içerir. Kurucu üyelerin toplam sayısının en az üçü olmak kaydıyla, ¼’ü tam zamanlı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesidir. Kurucu üyeler tarafından kendi aralarında belirlenen bir Geçici Başkan kuruluş işlemlerini yürütür. Kurulması önerilen Merkez tekliflerinin değerlendirilmesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ölçütler gözönüne alınarak, merkez tekliflerinde aşağıdaki hususlar ayrıntılı bir biçimde açıklanır.

  1. Kuruluş amacı ve gerekçesi;
  2. Kurulması önerilen Merkezle ilgili Üniversitede halen faaliyet gösteren bölümler ve bölümlerde uygulanmakta olan lisans ve / veya lisansüstü programlar;
  3. Merkez faaliyetlerinin, Merkezle ilgili Üniversitemizdeki bölümlerde uygulanan programlara ve araştırmalara sağlayacağı akademik destek;
  4. Merkezin, bu bölümlerde yürütülen programların amaçlarına yönelik hazırlayıcı ve destekleyici katkıları;
  5. Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde yürütülen programların uygulama boyutuna yapacağı katkı;
  6. Merkez faaliyetlerinin, bu bölümlerde halen yürütülmekte olan programlardan ve araştırmalardan nasıl farklılaşacağı;
  7. Merkez faaliyetlerinin özelde Üniversitemiz, genelde topluma yapabileceği katkı;
  8. Merkez için gerekli bina, laboratuvar gibi fiziki altyapı olanaklarının mevcut olup olmadığı, mevcut değil ise bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağı ile ilgili öngörülen planlama;
   1. Dört yıl içinde varılmak istenen hedefler,
   2. Mevcut ve öngörülen altyapı gereksinimleri,
   3. Mevcut ve öngörülen destek hizmetleri gereksinimleri,
   4. İçinde bulunulan yıl için öngörülen bütçe ve kaynakları,
  1. Organlar, yetki ve sorumlulukları,
  2. Bağlı bulunulması öngörülen birim,
  3. Merkez Genel Kurulunda görev alacak öğretim elemanlarının listesi ve özgeçmişleri,
  4. Merkez’e ait yönetmelik taslağı.

 

BÖLÜM 3
Teşkilat Yapısı

UYGAR merkezlerinin organları, Müdür, Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kuruludur.

 1. Merkez Genel Kurulu, başvuruda adları belirtilen üyelerden oluşur. Merkez Genel Kurulu’na üye kabulü, kişinin başvurusu ve Merkez Genel Kurulu’nun onayı ile olur.
 2. Merkez Müdürü, Merkezde görev alan tam zamanlı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Merkez Genel Kurulu’nun önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için atanır. Aynı kişi tekrar önerilebilir.
 3. Merkez Müdür’ü, gerekli gördüğü takdirde, Merkez Genel Kurulu üyeleri arasından en fazla iki Müdür Yardımcısı seçer.
 4. Merkez Yönetim Kurulu, Müdür’ün aday gösterdiği Merkez Genel Kurulu üyeleri arasından Merkez Genel Kurulu’nca seçilir. Müdür ve Müdür Yardımcıları Merkez Yönetim Kurulu’nun doğal üyeleridir.

BÖLÜM 4
Yıllık Faaliyetlerin Değerlendirilmesi

UYGAR merkezleri her yıl Komisyona bir faaliyet raporu sunar. Faaliyet raporunun içeriği ve değerlendirmede kullanılacak kriterler ve ağırlıkları Komisyon tarafından belirlenir. Faaliyet raporlarının degerlendirilmesinde,

 1. Yapılan faaliyetlerin Merkez amaçlarına uygun olması,
 2. Bir yıl önceki raporda belirtilen hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiği,
 3. Üniversitenin akademik ortamına katkısı kriterleri kullanılır.

Yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi sonuçları Merkezlere iletilir. Komisyon, yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi sonucunda iki yıl üstüste amacına uygun faaliyet göstermediği saptanan merkezleri uyarır. Merkezlerin her dört yılın sonunda faaliyetlerine bir dönem daha devam edip etmeyecekleri kararı Komisyon raporu esas alınarak Senato tarafından verilir. Yeni kurulan Merkezlerin değerlendirilmesi kurulmasını takip eden takvim yılı ile başlar.

BÖLÜM 5
Bütçe

UYGAR merkezleri bütçeden gerekçeli olarak kaynak talep edebilirler. UYGAR merkezi faaliyetleri neticesi oluşan döner sermaye birim payını kullanma yetkisi o Merkez’e aittir. Yeni kurulan Merkezlerin Üniversiteden kaynak talebine ilişkin süreç takip eden takvim yılı ile başlar.

BÖLÜM 6
Yürütme

Halen mevcut UYGAR merkezleri yukarıda önerilen şekilde yönetmelik değişikliğine gidebilirler.

 
 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2017 Tüm hakları saklıdır.