Araştırma Ana Sayfa BAP İdari Koordinatörlüğü Bilim İnsanı Portalı Proje Rapor Formlarının Düzenlenmesi Sonuç Raporu

ARAŞTIRMA PROJELERİNİN SONUÇLANDIRILMASI

Proje, “Sonuç Raporu”nun BAP Komisyonu’na sunulup kabul edilmesinden sonra tamamlanmış olur.

Sonuç raporlarında ve daha sonra projelerden kaynaklanan kitap dahil tüm ürünlerde (makale, bildiri, kitap, tez, yazılımların tanıtım sayfaları, vb.) araştırmanın Boğaziçi Üniversitesi BAP Komisyonu tarafından desteklenmiş olduğunu proje kod numarası verilerek belirtilmelidir. Proje kod numarası verilerek atıf (BÜ Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından .... kodu ile veya by Boğaziçi University Research Fund Grant Number....) olmadığı durumlarda projeden kaynaklanan ürünler o projenin ürünü olarak kabul edilmez. BAP Projesine kod belirtilerek atıflı ürünler sonuç rapor şablonunun “Elde Edilmiş Ürünler” başlığı altındaki tabloda görülecektir. Böylece BAP projesine kod belirtilerek atıf verilmiş yazılı ürünler veri tabanına da işlenmiş olacaktır. “Elde Edilmiş Ürünler” başlıklı alana yalnızca proje kod numarası verilerek atıf yapılmış ürünler eklenmelidir. BAP projesine kod belirtilerek atıf olmayan, henüz tamamlanmamış ya da basılmamış ürünler ise sonuç raporu şablonunun yalnızca “Ekler” başlığı altında yer verilebilir ve ıslak imzalı olarak gönderilecek sonuç raporuna eklenebilir.

Sonuç raporu, tezin veya makalenin kendisi olamaz bu ürünler ek olarak verilebilir; Sonuç raporu, rapor formatında olmalı ve ekler hariç kendi içinde bir bütünlük oluşturmalı ve 20 sayfayı aşmamalıdır.

“Doktora (D kodlu)” kodlu projeler ile araştırmacılara ikinci bir projede yürütücü olma imkânı sağlandığı gibi; ilgili tez öğrencisine bilimsel toplantılara katılım desteği ve ilgili doktora tez öğrencisine yurt dışı arazi/saha çalışması desteği imkânı sunulur. Dolayısıyla, bu projelerdeki araştırmalara ilgili tez öğrencisinin kapsamlı bir katkı sağlaması beklenir. BAP Komisyonu bu katkının projeye etkisini dönem ve sonuç raporlarında aşağıdaki ek bilgileri de göz önüne alarak inceler. Bu ek bilgilerin raporlarda bulunmaması durumunda yürütücüden talep edilir.

BAP Komisyonu’na iletilen “D” kodlu projelerin sonuç raporlarının değerlendirmeleri yapılırken aşağıdaki bilgilerin ve eklerin raporda bulunması beklenir.

  a. Tez tamamlanmış ise; proje sonuç raporu ekinde yer alması ve tezde, ilgili “D” kodlu projeye kod belirtilerek atıf bulunması;

  b. Tez tamamlanmamış ise; hangi aşamada olduğu, ne zaman biteceği ve aynı öğrenci ile yeni bir “D” kodlu proje başvurusunda bulunup bulunulmayacağı hakkında bilgi verilmesi, projeye ilişkin olarak tezde yapılan araştırmaların bilimsel rapor diliyle proje sonuç raporunda yer alması, tez izleme raporları ve/veya enstitü tutanaklarının raporun ekinde verilmesi.

BAP Komisyonu’na iletilen “M” kodlu projelerin sonuç raporlarının değerlendirmeleri yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi beklenir:

  a. Dış kaynak tarafından desteklenen ana projenin sonuç raporu BAP proje sonuç raporuna kopyalanmamalıdır;

  b.  BAP Komisyonu’na sunulacak BAP projesi sonuç raporu,  dış kaynak tarafından desteklenen projenin sonuç raporunda yer alan bilimsel içerikten farklılığı net olarak ortaya koyacak ve  BAP Komisyonu tarafından kabul edilen BAP projesinin destekleyici özelliklerini vurgulayacak şekilde hazırlanmalıdır;

Dış kaynak tarafından desteklenen projenin bilimsel içeriğinin ne şekilde tamamlandığı açıklanmalı ve bulgular, iki çalışma arasındaki farkları da kapsayacak şekilde belirtilmeli ve değerlendirilmelidir.

“BAP-COST (BC kodlu)” projelerin sonuç raporlarında dahil olunan aksiyon çerçevesindeki faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi verilmeli ve COST’a sunulan tüm raporlar sonuç raporuna da eklenmelidir.

BAP İdari Koordinatörlüğü tarafından gözden geçirilen ve şeklen uygun olmadığı tespit edilen sonuç raporları, uygun hale getirilmeleri için yürütücülere geri gönderilir.

Sistem üzerinden iletilen sonuç rapor formuna ek olarak; proje yürütücüsü tarafından imzalanmış sonuç rapor formu, araştırmadan türeyen çalışmaların birer kopyaları BAP Komisyonu’na iletilmek üzere BAP İdari Koordinatörlüğü’ne gönderilmelidir.

Harcama ile ilgili tüm işlemleri tamamlanmış projelerin sonuç raporları proje başvurusunu değerlendiren komisyon içi hakem tarafından değerlendirilerek komisyonda tartışılır ve karara bağlanır. Sonuç raporları kabul edilir veya revizyona gönderilir. Revizyondan gelen raporlar aynı şekilde komisyonda değerlendirilir.

Sonuç raporları format, teknik gelişme raporu ve rapor şablonunda istenen diğer bilgiler ışında uygun bulunarak kabul edildiği takdirde;

  · Sonuç raporunun sistemden iletildiği tarih itibariyle projesinin süresine bakılarak “vaktinde” veya “süresini aşarak”;

  · Sonuç raporu iletilen BAP projesine kod belirtilerek atıf yapılmış ürün olup olmadığına bakılarak “ürünlü” veya “ürünsüz” olma durumları belirlenerek;

  · Proje başvurusunda belirtilen amaç ve hedeflerine ulaşan projeler “başarılı”, ulaşamayanlar “başarısız” ve başarılı olarak kapatılma kriterlerini sağlamayan, hedeflerine kısmen ulaşmış olduğu görülen projeler ise doğrudan kapatılır. Sonuç raporunun kabul edilmesi ve projenin kapatılma işlemiyle ilgili kararlar yürütücüye sistem üzerinden iletilir.

Açık proje/projeler kapatılmadıkça, proje sayı limitine ulaşmış yürütücünün yeni proje başvurusu işleme konulamaz.

Minimum proje süresini doldurmuş projelerin sonuç raporu ve yeni proje başvurusu sistem üzerinden eşzamanlı iletilebilir. Proje minimum süresi olan 12 ayı doldurmamış projelerin sonuç raporları Bilim İnsanı Portalı üzerinden ancak minimum proje süresi dolduktan sonra BAP Komisyonu değerlendirmesine iletilebilmektedir.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmeliğin 16. maddesinde geçen “Araştırma Projeleri en çok 3 yıl içinde tamamlanır” hükmü gereğince, süresi biten ve 3 aylık bekleme süresi -aşılan projelerin sonuç raporlarının sistem üzerinden BAP İdari Koordinatörlüğü’ne iletilmemesi durumunda projenin başlama tarihinden itibaren 40., 42. ve 44. aylarında “Bilim İnsanı Portalı” üzerinden uyarı yazısı gönderilir. Proje 46. ayında komisyon onayı ile resen kapatılır. Resen kapatılan projenin yürütücüsünün ilgili tutanak tarihinden itibaren 1 yıl süresince yeni proje başvurularının değerlendirmeye alınmaz.

“Tamamlayıcı Destek” projelerinde destek veren kuruluş(lar)la yapılan sözleşmelere uyulur.

Projelere dair tüm doküman ve belgelerle birlikte ilgili projeye ait ıslak imzalı sonuç raporu arşive gönderilir ve BAP Birimi tarafından arşivde 5 yıl saklanır.

Bilim İnsanı Portalından “Sonuç Raporu” İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

  a. Öncelikle sonuç raporu düzenlenecek projeye kod belirtilerek atıfta bulunulmuş makale, bildiri, kitap, tez, yazılım vb. ilgili projeden kaynaklanan ürünler Bilim İnsanı sekmesi “Akademik Faaliyetler” menüsü “Yayınlarım”, “Ekle” ve “Lisansüstü Tezler”, “Ekle” alanından sisteme girilmelidir.

  b. Projeden kaynaklanan ürünlerin girişi yapıldıktan sonra, “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Raporları” menüsünden “Sonuç Raporu Ekle” linki tıklanır.

  c. “Elde edilen ürünlerin listesini görmek ve sonuç raporuna eklemek tıklayınız” linki tıklanarak sisteme girilmiş ve ilgili projeden kaynaklanan ürünlerin “Ekle” butonu ile henüz indirilmemiş sonuç rapor şablonuna eklenmesi sağlanır.

  d. BAP projesine kod belirtilerek atıf olmayan, henüz tamamlanmamış ya da basılmamış ürünlere sonuç raporu şablonunun yalnızca “Ekler” başlığı altında manuel olarak yer verilebilir.

  e. Projeden kaynaklanan herhangi bir ürünün olmaması durumunda “Projemden şu ana kadar ürün çıkmamıştır” kutucuğu işaretlenir ve gerekiyorsa açıklama alanı düzenlenir. (Diğer BAP projelerine kod belirtilerek atıfta bulunulmuş ürünler için “Ürün Sunumu” talebi yapılır. Detaylı bilgi “Proje Talepleri” bölümünde “Ürün Sunumu Talebi” konusu açıklanırken verilmiştir.)

  f. “BAP Mali Koordinatörlüğü ile iletişim kurarak harcamalarla ilgili işlemlerin tamamlandığı bilgisini edindim” kutucuğu işaretlenir. Bu kutucuk işaretlenmeden şablon bilgisayara indirilemez. (Sistem tarafından oluşturulacak mali verilerin sonuç rapor şablonuna tam ve doğru olarak yansıyabilmesi için proje süresi bitmiş dahi olsa harcamalarla ilgili işlemlerin tamamlanmasını beklemeden şablon bilgisayara indirilmemelidir.)

  g. “Sonuç raporunun mali veriler ve proje bilgilerini kapsayan şablonunu indirmek için tıklayınız” linki tıklanarak elde edilen ürünler, mali veriler ve proje bilgilerini kapsayan rapor şablonu bilgisayara yüklenir. (Rapor şablonundaki ilk iki madde sistemden gelen mali veriler ile otomatik olarak doldurulmuştur. Bu veriler üzerinde herhangi bir düzeltme/değiştirme yapılmamalıdır.)

  h. Sonuç rapor şablonu “İngilizce” veya “Türkçe” hazırlanabilir.

  i. Projenin gelişme raporu ve proje yürütücüsünden istenen diğer bilgiler düzenlenir.

  j. Düzenlenen rapor (varsa) araştırmadan türeyen ek çalışmalarla birlikte (Zip/rar dosyası olarak en fazla 5 MB yükleme yapılır.) “Raporları Listele” linkinden “Görüntüle” butonuna basılarak “Gözat” butonundan sisteme yüklenir.

  k. Rapor hemen iletilecekse “Raporu Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna basılır.

  l. Rapor daha sonra iletilecekse “Taslak Olarak Raporu Kaydet” butonuna basılır. Daha sonra “Raporları Listele Linki”nden “Raporu Gönder” butonuna tıklanarak rapor BAP Komisyonu’na iletilir.

  m. Sisteme yüklenen rapor proje yürütücüsü tarafından imzalanarak (varsa) araştırmadan türeyen ek çalışmalarla ile birlikte BAP Komisyonu’na iletilmek üzere BAP İdari Koordinatörlüğü’ne gönderilir.

Bilim İnsanı Portalından “Sonuç Raporu Revizyon” İşlemleri İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

  a. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.

  b. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Raporları” menüsünden “Raporları Listele” linkine tıklanır.

  c. Gelen sayfada “Durum” başlığı altında “Komisyon Revizyon Talebi” yazan rapora ait “Görüntüle” butonuna tıklanarak “Gözat” butonunun sağ tarafında bulunan rapor bilgisayara yüklenir.

  d. “Komisyon Revizyon Notu” sayfanın sol üst tarafında “Komisyon Revizyon Kararı” menüsü altında bulunmaktadır.

  e. Revizyonu istenen raporla ilgili güncellemeler yapıldıktan sonra varsa araştırmadan türeyen (varsa) ek çalışmalarla birlikte (zip/rar dosyası olarak) “Proje Raporları” menüsü “Raporları Listele” linkinden “Görüntüle” butonuna basılarak “Gözat” butonuyla sisteme (önceki raporun üzerine) yüklenir. “Raporu Kaydet” butonuna basılır.

  f. “Raporları Listele Linki”nden “Raporu Gönder” butonuna basılarak revize edilmiş sonuç raporu BAP Komisyonu’na iletilir.

  g. Sisteme yüklenen revize edilmiş rapor proje yürütücüsü tarafından imzalanarak varsa araştırmadan türeyen (varsa) ek çalışmalarla birlikte BAP Komisyonu’na iletilmek üzere BAP İdari Koordinatörlüğü’ne gönderilir.

 
 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2017 Tüm hakları saklıdır.