Araştırma Ana Sayfa Araştırma Planlama Koordinasyon Şube Müdürlüğü Ulusal Projeler DPT Destekleri

DPT DESTEKLERİ

DPT Destekleri Hakkında detaylı bilgi: http://www.dpt.gov.tr/BilTek.portal

DPT hangi projeleri destekler?
 • 2007 yılından itibaren sadece,
  • güdümlü teknoloji geliştirme projeleri ile
  • araştırma altyapısı ve
  • araştırmacı insan gücü yetiştirme
  programlar desteklenmektedir.
 • Güdümlü teknoloji geliştirme projelerinde bütçe için alt sınır 1 milyon TL olup özel sektör ve/veya kamu kurum ve kuruluşları ile ortak yürütülmesi gerekmektedir. Proje ortağı olan ve sonuçlarından faydalanacak kuruluşların proje bütçesine destek sağlaması beklenmektedir. Bu projelerin değerlendirilmesinde özgün değer ve proje çıktıları kısmı öncelikli olarak göz önüne alınmaktadır.


DPT projelerinde öncelikli alanlar nelerdir? (2011)
 • Geleceğe yönelik olarak nanoteknoloji, biyoteknoloji, yeni nesil nükleer teknoloji, hidrojen ve yakıt pili teknolojileri,
 • sanayinin ihtiyaç duyduğu ve rekabet gücünü artıracak araştırmalar,
 • yerli kaynakların katma değere dönüştürülmesini amaçlayan Ar-Ge faaliyetleri,
 • aşı ve anti-serum başta olmak üzere yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık araştırmaları,
 • bilgi ve iletişim teknolojileri ile savunma ve uzay teknolojileri.


DPT Projeleri
 • DPT Proje Çağrıları, DPT kurumsal web-sitesinde yayınlanır.
 • Çağrılar BÜ Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi (APKO) tarafından “instructors” forumuna elektronik posta aracılığıyla duyurulur.
 • Proje teklifi, öğretim üyesi ve araştırma ekipleri tarafından hazırlanır. Bu süreç içinde APKO ile temasa geçerek güncel öncelikli alanlar hakkında bilgi alınır.
 • Proje teklifleri, duyurulan tarihlerde APKO’ya teslim edilir ve Araştırmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından imzalanır.
 • Kabul edilen projelerin bütçeleri ile ilgili işler BAP Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.
 • İlerleme raporları APKO’ya teslim edilir ve Rektör Yardımcısı tarafından DPT’ye iletilir.


DPT Projeleri Hakkında Detaylı Bilgi (Aşağıdaki açıklama DPT 2011 Çağrı Metni’nden doğrudan bir alıntıdır.):
Araştırma altyapısı destekleri ile ülkesel ve bölgesel önceliklerle kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alan, temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerini yürütecek, nitelikli araştırmacıların bir arada çalışabilecekleri ortamı oluşturacak ve araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde paylaşımını sağlayacak;
 • üniversite rektörlükleri ya da kurum idarelerinin sahipliği ve yönetiminde,
 • kurumların stratejik planları ve insan gücü kapasitesi ile uyumlu,
 • işletme modeli ve sürdürülebilirliği yapılabilirlik çalışması ile gösterilmiş,
 • özel sektörden, kamudan ve araştırma kurumlarından konuyla ilgili diğer araştırmacıların kullanımına açık olduğu taahhüt altına alınmış araştırma merkezlerinin oluşturulması esastır.

Araştırma altyapısı destekleri iki gruba ayrılmaktadır. Bunlardan ilki "uzmanlık ve miikemmeliyet merkezleri" desteği olup Ar-Ge altyapısı ve araştırmacı insan gücü bakımından belirli kapasiteye ulaşmış üniversiteler ve araştırma kurumlarında desteklenmeleri hedeflenmektedir. İkinci destek türü "merkezi araştırma laboratuvarları" olup, bu destekle araştırma altyapısı eksik olan üniversite ve araştırma kurumlarında ileri düzeydeki araştırma projelerinin yürütülmesini sağlayacak ve kurumdaki bütün araştırmacıların ihtiyaçlarına cevap verecek büyük ölçekli merkezlerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Uzmanlık ve mükemmeliyet merkezlerine sağlanan desteklerle araştırma kurumlarımızda belirli bir kapasiteye ulaşmış olan altyapı ve insan gücü imkanlarım ulusal düzeyde sanayi ve kamu kesiminin ihtiyaçlarına çözüm üretecek şekilde hizmet verebilir hale dönüştürmek amaçlanmaktadır. Bu merkezlerle ülkemizin uluslar arası Ar-Ge faaliyetlerine katılımının artırılması ve uluslar arası standartlarda araştırma merkezlerinin oluşturulması beklenmektedir. Bu destek kapsamında, herhangi bir araştırma grubunun, bölümün veya fakültenin araştırma altyapısındaki eksikliklerin tamamlanması kesinlikle amaçlanmamaktadır.

Uzmanlık ve mükemmeliyet merkezine ilişkin proje teklifı hazırlanırken önerilen merkezin ülkemiz için neden öncelikle gerekli olduğu, bu merkezin neden özellikle söz konusu kurumda kurulması gerektiği ve diğer kurumlar da göz önüne alındığında en uygun alternatif olduğu, aynı konuda gerek teklif eden kurum gerekse diğer kurumlarda var olan altyapı ile mükerrerlik oluşturup oluşturmadığı, söz konusu merkezin kurulması için hangi nedenlerle diğer destek mekanizmalarının (TÜBİTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı destekleri v.b.) uygun olmadığı hususlarının somut analizlere dayalı olarak açıkça ve derinlemesine ortaya konması önem taşımaktadır.

Merkezi laboratuvar projeleri ise Rektörlüklerin ya da kurum idarelerinin koordinasyonunda, kurumdaki araştırmacıların ortak ihtiyaçlarından yola çıkılarak hazırlanmalıdır. Bu merkezler kapsamında kurumların ortak araştırma altyapısı ihtiyacının karşılanmasının yanısıra, araştırmacı insan gücü altyapısı ile uyumlu olmak koşuluyla, bölgede yoğun olan ekonomik faaliyet alanlarında, özellikle özel sektörü yönlendirmek ve üniversite-sanayi işbirliğini artırmak üzere, birkaç alanda ileri düzeyde alt laboratuvarların kurulması mümkündür. Talep edilen altyapının gerekliliği, kullanımının öngörülen yoğunluğu ve yaygınlığı detaylı olarak gerekçelendirilmelidir. Aynı üniversiteden farklı araştırma grupları veya bölümler tarafından ayrı ayrı sunulan projeler bu çerçevede değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen araştırma altyapıları kapsamı dışında kalan temel ve uygulamalı araştırma niteliğindeki akademik araştırma projelerine TÜBİTAK tarafından yürütülen Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) Programları, üniversitelerin Rektörlük Bilimsel Araştırma Programları ve ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülen Ar-Ge destek programları kapsamında fon sağlanmakta olup, Müsteşarlığımızca bu tip projelere destek kesinlikle sağlanmayacaktır.

Araştırmacı insan gücü yetiştirilmesi destekleri kapsamında ise politika belgeleri ile belirlenmiş öncelikli alanlar başta olmak üzere, lisans üstü düzeyde araştırmacı yetiştirilmesi için Araştırmacı Yetiştirme Programları ve Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda, sanayi kesiminin de katkısını içeren lisans üstü düzeyde araştırmacı yetiştirmek üzere Sanayi Doktora Programları desteklenecektir.

Öğretim üyesi açığı bulunan üniversitelere yönelik doktora derecesine sahip öğretim üyesi yetiştirmek üzere Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına devredilmiş olup, bu kapsamdaki projeler Müsteşarlığımızca desteklenmeyecektir.

Kamu kurumlarına verilen program bazlı desteklerle kamu kurumlarının çalışma alanlarındaki Ar-Ge faaliyetlerini yönlendirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Özel sektör—üniversite işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde üretilen bilginin ticarileşmesini sağlamak amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Sanayi Tezleri (SANTEZ) ve enerji politikalarına, arz güvenliğine, yerli enerji teknolojileri ve endüstrisine hizmet edecek projeleri destekleme amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (EN-AR) bu tip programlara örnek olarak gösterilebilir. Bu programlar kapsamında özel sektör, kamu araştırma kurumları ile üniversitelerin Ar-Ge projeleri desteklenebilmektedir.

 
 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2015 Tüm hakları saklıdır.